Cảnh báo mã độc phát tán qua email lợi dụng tập tin ".chm"

Đầu năm 2021, một số hòm thư cá nhân có nhận được một loạt các thư lạ có đính kèm tập tin nghi ngờ. Qua phân tích, Phòng Thí nghiệm trọng điểm An toàn thông tin (NLSI) phát hiện đang có chiến dịch phát tán mã độc thông qua tệp tin đính kèm gửi qua thư điện tử hướng đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức chính phủ.