Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2022

1. Thông tin các lỗ hổng bảo mật

2. Hướng dẫn khắc phục

Biện pháp tốt nhất đề khắc phục là cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật nói trên theo hướng dẫn của hãng. Quý đơn vị tham khảo các bản cập nhật phù hợp cho các sản phẩm đang sử dụng lại link nguồn tham khảo tại mục 3. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Tài liệu tham khảo

http://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2022-Jun

http://www.zerodayinitiative.com/blog/2022/6/14/the-june-2022-security-update-review

 

 

Các tin liên quan

1. Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật mới mức độ cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2022

2. Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2022

3. Hướng dẫn khăc phục lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 trong Microsoft Support Diagnostic Tool

4. Hướng dẫn chặn tên miềm trên Vigor + Mikrotik

5. Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 10/2022

6. Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng